Speel-o-theek De Boemerang

Een ruim assortiment speelgoed per categorie

Leen bij ons ook speelgoed voor buiten

Speelgoed specifiek op de ontwikkeling gericht

Speelgoed voor kinderen of volwassenen met een beperking

Themakisten afscheid, ziekenhuis en zakgeld

Privacy Verklaring

Privacyverklaring

 

Dit is de privacyverklaring van Speel-o-theek De Boemerang gevestigd te Marktstraat 27, 7941 KP Meppel ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK-NUMMER  41019965

Als Speel-o-theek De Boemerang zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.
Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Speel-o-theek De Boemerang houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In onderstaande tabel kunt u snel en eenvoudig terugvinden met welk doel we welke persoonsgegevens van u verzamelen, hoelang wij deze bewaren en wie deze persoonsgegevens eventueel van ons ontvangen.

Doel Welke Persoonsgegevens Grondslag Bewaartermijn
Het uitvoeren van de lidmaatschaps-overeenkomst en administratieve doeleinden
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum kinderen
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betaalgegevens
 • Lidmaatschapsnummer
Lidmaatschapsovereenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar op basis van de wettelijke eisen.
Het informeren d.m.v  een Nieuwsbrief e.d.
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • E-mailadres
Uitvoering van de lidmaatschapsover-eenkomst Gedurende de periode dat men aangemeld is.
Het uitvoeren van de vrijwilligersovereenkomst en administratieve doeleinden
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankgegevens
 • Betalingsgegevens
 • BSN-nummer
 • Kopie ID
Vrijwilligersovereenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar op basis van de wettelijke eisen.
Administratieve doeleinden
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
Sponsorovereenkomst Gedurende de looptijd van de overeenkomst en tot 2 jaar daarna. Daarna alleen in de financiële administratie voor 7 jaar op basis van de wettelijke eisen.

 

Ter benadering na beëindiging vrijwilligersovereenkomst of lidmaatschap
bijvoorbeeld voor een reünie of bijzondere gebeurtenis.

 

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnumer of
 • E-mailadres
 • Geboortedatum
 • Ingansdatum en einddatum lidmaatschap of vrijwilligerswerk

 

Toestemming Zo lang de toestemming niet ingetrokken is
Informatieverstrekking in de vorm van een Nieuwsbrief en/of gerichte communicatie
 • Voornaam
 • Achternaam
 • Adres
 • Telefoonnumer
 • E-mailadres

Mondelinge overeenkomst, Afgifte visitekaartje

Koppeling op Social Media

Gedurende de periode dat men gezien wordt sponsor of geïnteresseerde.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

 

Verstrekking aan derden

Wij zullen de door uw verstrekte gegevens niet zonder uw toestemming aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die SPEEL-O-THEEK DE BOEMERANG met u heeft. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;

Met deze partijen (verwerkers) maken wij uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen via o.a. een verwerkersovereenkomst.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten.

 

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Beveiliging persoonsgegevens

SPEEL-O-THEEK DE BOEMERANG heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking.

Zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • Wij houden de software zoals browsers, virusscanners van de gebruikte computers up-to-date via automatische updates.
 • Wij maken gebruik via https van een veilige website.
 • Wij hebben een protocol voor de afhandeling van datalekken en beveiligingsincidenten.

 Datalek
In geval van een datalek dient de betreffende persoon die het lek veroorzaakt heeft, dit direct aan het bestuur te melden. Het bestuur beoordeelt de ernst van het lek en neemt zo mogelijk direct actie om het lek te herstellen. De secretaris meldt het datalek als dat nodig is bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming
SPEEL-O-THEEK DE BOEMERANG neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van SPEEL-O-THEEK DE BOEMERANG) tussen zit.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Tenzij SPEEL-O-THEEK DE BOEMERANG op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.
Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klacht over de verwerking van uw Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heeft u bovendien het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming, over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen
Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens of SPEEL-O-THEEK DE BOEMERANG wilt verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, kunt u contact opnemen per e-mail aan: info@speelotheekmeppel.nl.

 

 

Openingstijden

Maandag 14.30 -16.30 uur
Dinsdag 14.30 -16.30 uur
Woensdag 14.00 -16.30 uur
Donderdag 14.30 -16.30 uur
Vrijdag 18.30 -20.00 uur

Gesloten in de zomer- en kerstvakantie

Contactgegevens

Speel-o-theek de Boemerang
p/a De Plataan
Marktstraat 27
7941 KP Meppel
0522-243200
info@speel-o-theekmeppel.nl